Keresztény, római katolikus családban születtem és nőttem fel.
    Isten különös kegyelméből már 4 éves koromban befogadtam a szívembe Urunk Jézust, aki azóta is vállalja, hogy újból és újból helyreigazítson.
    Az első áldozástól kezdve rendszeresen úrvacsoráztam, ministráltam. 12 éves koromtól - lelki vezetőm kezdeményezésére és segítségével - olvastam az Újszövetségi Szentírást, később a teljes Bibliát.
    16 éves koromban (1954), két éves nyári kurzus elvégzésével megszereztem a kántori oklevelet, és ebben nem csak zenei érdeklődés vezetett, hanem hitbeli indíttatás is.
    Még érettségi előtt éreztem lelkipásztori hívatást, de előbb megszereztem - ifjúkori álmaim beteljesítéseként - a villamosmérnöki diplomát, 6 évet dolgoztam is a szakmában, és utána kezdtem meg teológiai tanulmányaimat. 
    Pappászentelésem után folytattam doktoranduszi tanulmányaimat, de ezt megszakíttatta püspököm, aki lelkipásztori szolgálatra küldött. Káplánként, majd teológiai tanárként (egyházzene, filozófia) szolgáltam, és súlyos autóbalesetemből másfél év után fölépülve befejeztem doktori tanulmányaimat (1976), majd plébánosként folytattam szolgálatomat. Egy nagy lélekszámú lakótelepre (30 ezer lakos) terjedt ki szolgálatom területe, kb. 1200-an látogatták rendszeresen az istentiszteleteket. Szolgálatunk fő célja az volt, hogy minél több ember minél stabilabban fogadja be a szívébe Urunk Jézust.
    Miután 1979-ben megházasodtam, nem folytathattam tovább római katolikus lelkipásztori munkámat, bár ezt kértem elöljáróimtól, tudván, hogy erre jelenleg nincsen lehetőség.
    1981-ben ismerkedtünk meg a Budafoki Baptista Gyülekezettel, amelybe hamarosan be is épültünk, vízbe merítkezéssel pecsételve meg több éve, ill. évtizede meghozott hitbeli döntésünket Urunk Jézus mellett.
Teológiai látásom kb. 10 év alatt szilárdult meg a bibliai alapokra, így igazán csak akkor kezdtem igazán hatékonyan szolgálni a baptista felekezetben. 
Nagy öröm volt számunkra, hogy 1989-ben kislányunk és megpecsételte hitét a vízbe merítkezéssel, és így családunk egységes volt Urunk Jézus jelenlétében.
    1989-ben - tehát még a rendszerváltás előtt - egy 800 gyermeket nevelő általános iskolában kaptunk lehetőséget fakultatív iskolai bibliaórák tartására, és a 250 jelentkezőt 10 csoportban segítettük, hogy olvassák és a szívükbe véssék a Bibliában olvasható isteni üzenetet. Ennek nyomán évekkel később egy új baptista gyülekezet is létrejött az illető iskola vonzáskörében.
    Ezeknek a bibliaóráknak az anyaga ill. tapasztalatai alapján írtam meg a Baptista Egyház megbízásából 1992-től 2 kötetpár Bibliaolvasókönyvet, a hozzájuk tartozó szülői-tanári segédkönyvekkel.
    1992-ben egész családunk - különböző alkalmakon - bemerítkezett Szentlélekbe, ami valóban új lehetőségeket és távlatot nyitott az életünkben.
    1995-ben hívott meg az Evangéliumi Pünkösdi Közösség Bibliai Főiskolája (a mai PTF jogelődje) tanítani, amit néhány hónapos tájékozódás és előkészület után örömmel vállaltam, és azóta is örömmel végzem, amit tudomásom és tapasztalataim szerint kölcsönösen tartunk hatékonynak és fejlődőképesnek. Nagy lelkesedéssel igyekszem azon, hogy az egész Bibliára építő és Urunk Jézus hatékony jelenlétében élő lelki munkásokat neveljünk és készítsünk fel a szolgálatukra.
    Megemlítem még, hogy 1993-tól a gyülekezetünk házi csoportok létesítésével igyekezett minél hatékonyabbá segíteni a hívő testvériség hitéletét és tanítványi mivoltát. A házi csoportunk (általában 8-10 fő) heti rendszerességgel találkozott, célunk tudatosan az volt, hogy a bibliai szövegek tanulmányozása legyen az együttlétünk középpontja, minden résztvevő föltehesse kérdéseit, választ is kapjon rájuk. Szívből jövő dicsőítéssel magasztaljuk Istent, továbbá egymást személyesen is segítve, erősítve, lelkesítve fejlődjünk az Urunk Jézussal való bensőséges életközösségben.
    Ez a törekvésünk bevált, és a bekapcsolódó testvérek számának növekedésével újabb és újabb csoport jött létre. Így meg is valósult a lelkipásztorunk és vezetőségünk szándéka, miszerint 1998-ban a kb. 30 főt számláló, és már 3 házi csoportban élő közösségünk egy új gyülekezetet "plántált" Budapest 9. kerületében, a Forrás baptista gyülekezetet. 
    Feleségemmel - az idő haladtával - visszatértünk az "anyagyülekezetbe". Az a szándékunk, hogy Budafokon - éy persze másutt is – minél több honfitársunk befogadja a szívébe Urunk Jézust.